Våra spännande produkter

Lagersystem

Trol­ley­sy­stem – Sing­le­sy­stem – Hyll­sy­stem
Vi har spe­ci­a­li­se­rat oss på smi­di­ga och effek­ti­va lös­ning­ar för häng­an­de och sta­tiskt gods.

Butikssystem

Unikt buti­k­in­red­nings­sy­stem, enkelt — flex­i­belt — pris­värt.
Vår inred­ning byg­ger på ett helt nytt tan­ke­sätt som ger våra kun­der möj­lig­het att ska­pa pre­cis den mil­jö de öns­kar.